PRIVACY & COOKIE STATEMENT PINKWEB

PinkWeb neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt PinkWeb altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit Privacy & Cookie Statement legt PinkWeb uit welke gegevens zij verwerkt en met welk doel. Tevens legt PinkWeb uit van welke tools zij gebruik maakt in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De met hoofdletters geschreven termen in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van PinkWeb. Je kunt de Algemene Voorwaarden vinden op www.pinkweb.nl/voorwaarden.

1. Wie is PinkWeb?
De diensten van pinkweb.nl zijn gericht op verbetering van processen en automatisering voor haar cliënten. PinkWeb heeft hiertoe Client Online ontwikkeld, een online platform waarmee Gebruikers van het Platform kunnen communiceren en samenwerken met andere Gebruikers.

PinkWeb is de besloten vennootschap Pink Web Applications B.V. Het kantoor van PinkWeb is gevestigd in (3813 EZ) Amersfoort, aan de Grote Spui 39. PinkWeb is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08110643. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zal worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

2. Welke informatie wordt door PinkWeb verzameld en verwerkt en waarom?
Onderscheid website en Portaal
PinkWeb onderhoudt algemeen toegankelijke websites waarop informatie over haar diensten, testimonials van haar cliënten, een blog, een vacaturepagina en een contactpagina zijn opgenomen. Daarnaast is het mogelijk om via de Website toegang te krijgen tot het (afgeschermde) Portaal. Op de algemene website van PinkWeb worden andere gegevens verzameld en verwerkt dan in het Portaal. Derhalve wordt in dit Privacy en Cookie Statement een onderscheid gemaakt tussen de website en het Portaal.

Website
Contact- en aanmeldformulier
Wanneer je contact met PinkWeb wilt opnemen, heeft PinkWeb bepaalde informatie over jou nodig, om je zo goed mogelijk te kunnen informeren inzake de door jou geformuleerde vraag of opmerking, of je aan te kunnen melden voor onze nieuwsbrief. Om die reden dien je enkele (verplichte) velden in te vullen op de website.

Toelichting
Wij verzamelen via het contact- en aanmeldformulier uw:
– Bedrijfsnaam;
– Naam;
– E-mailadres; en
– Telefoonnummer.
Client Online
Portaal
Voor het gebruik van de Dienst moet je een Account aanmaken, waardoor je toegang krijgt tot het Portaal.

Toelichting
Bij het aanmaken van een Account moet je de volgende gegevens invoeren:
a. E-mailadres;
b. Gebruikersnaam.

Website en portaal
Automatisch gegenereerde informatie
Om de Website en de Dienst van PinkWeb optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Diensten te beveiligen) heeft PinkWeb bepaalde informatie nodig. PinkWeb verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van de Website en de Diensten.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt PinkWeb ze?
Voor het verzamelen van gegevens gebruikt PinkWeb cookies. In deze paragraaf wordt beschreven van welke cookies PinkWeb gebruik maakt en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Toelichting
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Let op
PinkWeb maakt uitsluitend gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van de door jou specifiek gevraagde Diensten, waaronder het aan jou beschikbaar maken van de Website, of van cookies die gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Diensten en de Website van PinkWeb. Deze cookies hebben geen of een gering gevolg voor de privacy van de gebruikers van de Website en de Diensten van PinkWeb. Daarom hoeft PinkWeb geen toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

Website en Portaal
Functionele cookies
PinkWeb maakt gebruik van functionele cookies op de website en in het Portaal. Deze cookies zijn noodzakelijk om jou de diensten en functionaliteiten te leveren waar je om hebt gevraagd.

Toelichting
Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt PinkWeb gebruik van Google Analytics. Aan de hand van de gegevens die met analytics cookies worden verzameld, kan PinkWeb aanpassingen in de Website en/of haar dienstverlening doorvoeren.

Toelichting
Google Analytics plaatst tijdelijke en permanente cookies op jouw Apparaat. Deze cookies registreren je gebruik van de Website. Deze gegevens worden vervolgens door Google verwerkt en de resultaten hiervan worden aan PinkWeb verstrekt. Hiermee krijgt PinkWeb inzicht in de wijze waarop je de Website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden zijn of wanneer zij andere partijen inschakelen om namens hen de informatie te verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere diensten van Google.

Social media plug-ins
Om de Diensten van PinkWeb zo goed mogelijk te kunnen laten samenwerken met sociale media, maakt PinkWeb gebruik van social media plug-ins. Zo zijn social media knoppen op de website en het Portaal opgenomen zodat jij pagina’s kunt promoten of delen op sociale media als YouTube, Vimeo, Twitter, LinkedIn, Facebook en Pinterest. De codes voor deze plug-ins zijn niet door PinkWeb geprogrammeerd en vallen onder verantwoordelijkheid van de organisaties als Facebook en Twitter. Voor meer informatie over de manier waarop deze organisatie met je persoonsgegevens omgaan, kun je dus terecht bij deze organisaties.

Verwijderen cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Ook kun je alle cookies die in je browser geplaatst zijn, verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van functionele cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website en de Diensten niet of niet goed meer werken.

Let op
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen. Als je gebruik wil maken van cookies, zorg er dan voor dat je helemaal uitlogt als je op een publiek toegankelijke computer hebt gewerkt.

Vragen
Mocht je vragen hebben over het gebruik van cookies door PinkWeb, dan kun je een bericht sturen naar privacy@pinkweb.nl.

4. Voor welke doeleinden zal PinkWeb informatie over jou gebruiken?

Website en portaal
Doeleinden
PinkWeb zal jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Om jouw gebruik van de Diensten mogelijk te maken en optimaal te laten functioneren met diensten van derden;
b. Om je informatie toe te zenden omtrent de (afgenomen) Dienst van PinkWeb en om te reageren op vragen en/of klachten;
c. Om (geanonimiseerde) statistische gegevens op te stellen over jouw gebruik van de Website en de Dienst;
d. Om de Website en de Dienst aan te passen en te verbeteren;
e. Om jouw gegevens te verstrekken aan derden om de Diensten te verrichten, of indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Nieuwsbrieven
PinkWeb wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt, onderhoud in de planning staat of er sprake is van een update zal PinkWeb dat aan jou laten weten. Ook kan PinkWeb je op de hoogte houden van eventuele acties. Bij het aanmaken van een Account en daarna, in het Portaal, kan je je aanmelden voor zowel de nieuwsbrief van PinkWeb, als die van Client Online.

Mocht je geen nieuwsbrief (meer) van PinkWeb willen ontvangen, dan kun je je afmelden via je Account of via een link in de nieuwsbrief die we naar jou hebben verstuurd.

Statistiek en verbetering
PinkWeb gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens). Daarnaast houdt PinkWeb bezoekgegevens bij om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de Website te meten. Hierdoor kan de inrichting van de Website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik door derden
PinkWeb kan jouw gegevens verstrekken aan derden voor zover dat nodig is voor het verlenen van de Diensten, of voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan PinkWeb jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Externe links
De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van PinkWeb verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. PinkWeb heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Dit Privacy Statement van PinkWeb heeft alleen betrekking op jouw gegevens die via de Website en de Diensten zijn verkregen. PinkWeb accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt PinkWeb jouw persoonlijke informatie?
Website en Portaal
PinkWeb zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Toelichting
Om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerken heeft PinkWeb onder andere de volgende maatregelen genomen:
f. ISO27001 certificering, norm voor informatiebeveiliging, zie https://www.pinkweb.nl/iso
g. Ook het datacenter waar de Website en het Portaal worden gehost is ISO27001 gecertificeerd
h. Zowel de Website als het Portaal worden aangeboden over een beveiligde SSL-verbinding
i. Back-ups worden elke dag gemaakt en off-site opgeslagen
j. Er is continue monitoring op performance en beveiliging
k. Regelmatig wordt handmatig gecontroleerd, o.a. d.m.v. een penetration test of de beveiliging nog op orde is
l. Eisen aan de veiligheid en houdbaarheid van wachtwoorden en 2-Factor Authentication
m. Voor belangrijke taken is een extra PIN-code, SMS-token of ondertekening met een certificaat verplicht gesteld

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Website en Portaal
Je kunt zelf de gegevens die zijn opgeslagen in jouw Account in het Portaal inzien en aanpassen. Als je de gegevens wil inzien die PinkWeb over jou heeft vastgelegd kun je bovendien een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar privacy@pinkweb.nl. PinkWeb zal binnen vier (4) weken reageren op jouw inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt ingezien naar aanleiding van jouw inzageverzoek, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onvolledig zijn, kun je een verzoek hiertoe doen bij PinkWeb via privacy@pinkweb.nl. Je kunt verzoeken dat PinkWeb jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. PinkWeb zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Indien PinkWeb je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom jouw verzoek wordt afgewezen.

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Website en Portaal
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via directe berichtgeving aan jou.

8. Vragen?
Website en Portaal
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan privacy@pinkweb.nl.